Tietosuojaseloste Kellon TU harjoituspäiväkirjat

Rekisteri-ilmoitus

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Kellon Työväen Urheilijat, voimistelujaosto 0357359-2
Lohitie 5, 90810 Kiviniemi
satu.hameenniemi@ktu.fi

 

Harjoituspäiväkirjarekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus  


Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien harjoitusmäärien seuranta.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

1) Kellon Työväen Urheilijoiden velvoitteeseen toimittaa Oulun kaupungille jäsenten harjoitusmääriä.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisterissä käsitellään Kellon Työväen Urheilijoiden jäsenten henkilötietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Etu- ja sukunimi
  • Ikä
  • Sukupuoli

 

Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötietoja kerätään jäseniltä itseltään.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

 

Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa. Tietoihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

 


Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot


Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille.

 

Henkilötietojen säilytysaika


Harjoituspäiväkirjat säilytetään kaksi vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua tapahtumaan poistuu);

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Kellon Työväen Urheilijoiden oikeutettu etu;

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kellon Työväen Urheilijat voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Kellon Työväen Urheilijat voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle


Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta


Sopimusta ei voida toteuttaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

 

Yhteydenotot


Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: laskutus@ktu.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Kellon Työväen Urheilijat / voimistelujaosto

Lohitie 5

90810 Kiviniemi

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen


Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 1.5.2018.