Seuran säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsu­taan seuraksi, nimi on Voimistelu- ja urheiluseura Kellon Työväen Urheilijat r.y.

Seuran kotipaikka on Oulu.

2 §

Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Ur­hei­luliitto TUL ry:n ja lii­ton asian­omaisen piirijärjestön jä­senseura­na. Seuran tarkoituksena on edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja.

Toiminnassaan seura:

1) kehittää kulttuuri- ja nuo­risotyö­tä;
2) edistää tasa-arvoista ja eettistä urheilu- ja liikuntaseuratoimintaa; sekä
3) toimii puhtaan luon­non ja ympäris­tön puolesta ja

4) toimii taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seu­ra:

1) järjestää urheilu- ja liikun­tati­lai­suuksia sekä kil­pailu­ja ja muita vas­taavia kult­tuuritapahtu­mia;
2) harjoittaa kasvatus-, koulu­tus-, val­mennus- ja neu­vonta­työ­tä; sekä
3) harjoittaa tiedotus- ja jul­kaisu­toi­mintaa.

3 §

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmak­sut

Seuran jäsenet ovat joko nuo­risojäseniä, var­sinaisia jäseniä, kannattaja­jäseniä, kun­niajäse­niä tai kun­niapu­heenjoh­ta­jia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuo­tias yksityinen henki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä vii­sitois­ta (15) vuotta täyttänyt yksityinen hen­ki­lö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liit­tyä yksityinen hen­kilö tai oikeus­kelpoi­nen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kut­sua yksityinen henkilö, joka on huomat­tavasti edis­tä­nyt seu­ran tarkoituk­sen to­teuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voi­daan kutsua seuran, Suo­men Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton pii­rijär­jestön toi­minnassa huomat­ta­vasti ansioitu­nut yksityinen hen­ki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuo­risojäseneksi ja kan­na­tus­jäseneksi hyväksymisestä, ja kun­niajäseneksi tai kunniapuheen­johta­jaksi kutsumi­sesta päättää seu­ran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liitty­mismaksun ja vuo­tuisen jä­senmaksun suuruudesta sekä mak­su­ajankohdasta päättää seu­ran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.

Yhdistyksen jäsenrekisteriä yhdistyksen hallituksen niin päättäessä ylläpitää Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry.

4 §

Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoit­ta­malla siitä kirjal­lises­ti seu­ran hallitukselle tai sen puheenjoh­tajalle taikka ilmoitta­mal­la siitä seuran ko­kouksessa pöy­tä­kirjaan merkittä­väksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jäsen on jättänyt täyttä­mättä ne vel­voituk­set, joihin hän seuraan liit­tyessään si­toutui tai
2) jos jäsen on menette­lyllään seuras­sa tai sen ulkopuo­lella huo­matta­vasti vahingoit­tanut seuraa taikka
3) jos jäsen ei enää täytä lais­sa tai näissä säännöissä mai­nittuja jä­senyy­den ehtoja.

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seu­rasta, jos jäsen ei ole mak­sanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen eräänty­misestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seu­ran kokous. Jäsenel­le on va­rattava ti­laisuus selityksen an­tamiseen ennen erotta­mis­pää­tök­sen tekemistä, paitsi jos erot­tamisen syynä on jäsen­maksun mak­samatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5 §

Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seu­ran kokous. Toi­meen­paneva­na eli­menä on seuran hallitus.

6 §

Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidetään maa­lis­ - toukokuussa ja syys­kokous loka - joulukuussa hallituksen tar­kemmin mää­rää­mänä ajankohta­na.

Kevätkokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) esitetään hallituksen ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;
4) päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;
5) päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä
6) käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3) vahvistetaan tulevan vuoden toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio;
4) vahvistetaan liitty­mis- ja jä­sen­maksun suu­ruus sääntöjen 3§ mukaisesti;
5) vahvistetaan hallituksen ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;
6) päätetään hallitukseen valittavien määrästä vähintään kolme (3) henkilöä;
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet;
8) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö;
9) päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
10) käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Kokousten käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena hallitukselle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Tehdyistä esi­tyksistä on seuran hallituksen annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.

7 §

Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pide­tään, kun seuran ko­kous niin päät­tää tai hallitus kat­soo sii­hen olevan aihet­ta.

Ylimääräinen kokous on myös pi­det­tävä, jos vä­hintään yksi kym­menesosa (1/10) seuran äänioi­keute­tuista jä­senistä sitä il­moit­tamaan­sa asiaa varten kir­jallises­ti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipy­mättä vaati­muksen saatu­aan kutsut­tava seuran ylimää­räinen kokous kool­le pidettä­väksi viimeis­tään nel­jän (4) vii­kon kuluessa vaati­muk­sen esittämi­sestä.

8 §

Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jä­senellä, joka on maksa­nut ko­kous­ta edeltävän kalenterivuoden jäsen­mak­sunsa, on seuran kokouk­sessa äänioi­keus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäse­nel­lä on seuran ko­kouksissa pu­he- ja läs­näolo-oikeus.

Kunniajäsenellä sekä kun­niapuheenjoh­tajalla on seu­ran ko­kouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Seuran hallituksen päätöksellä voi etäosallistua seuran kokoukseen ennen kokousta tai kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

9 §

Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen ko­kouk­set koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen ko­kousta kirjallisena, sähköpostitse tai seuran Internet-sivuilla.

10 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintän kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan vaihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Halli­tus on pää­tösval­tainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, pu­heenjoh­ta­ja tai vara­puheenjoh­taja mukaan luettuna on läsnä. 

Äänestys ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä ta­san, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaa­leis­sa kuitenkin ar­pa.

Seuran päätoiminen työntekijä ei voi olla hallituksen jäsen.

11 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä­nä on hoitaa seu­ran asioi­ta lain ja näiden sääntöjen sekä seuran ko­kouk­sen pää­tös­ten mu­kaan. 

Erityisesti hallituksen tehtävänä on: 

1) edustaa seuraa ja valita seuran edustajat, varaedustajat ja ehdokkaat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
2) johtaa seuran toimin­taa, hoi­taa sen ta­loutta ja omai­suut­ta sekä valvoa seuran sääntö­jen noudat­ta­mista ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa;
3) kutsua koolle seuran kokouk­set ja val­mis­tella niissä käsi­teltä­vät asi­at;
4) panna toimeen seuran kokouk­sen pää­tök­set;

5) päättää yhdistyksen jäsenten ottamisesta;
6) pitää luetteloa seu­ran jä­senistä;
7) laatia ehdotus toi­mintakerto­muksek­si, tilinpää­töksek­si, toimintasuun­nitel­mak­si ja talousar­vioksi;
8) valita tarvittaessa jäsenet vuosi­ko­kouk­sen aset­tamiin jaos­toihin; sekä
9) ottaa ja erottaa seuran toimihen­ki­löt ja pal­katut työnte­kijät.

12 §

Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 §

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen pu­heen­joh­ta­ja, va­rapuheen­johtaja, sihteeri ja ta­loudenhoitaja, kaksi (2) aina yhdessä.

Hallitus voi määrätä hallituksen jäse­nen tai seuran toimi­henkilön kir­joittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jon­kun toisen nimen­kirjoit­tajan kans­sa.

14 §

Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat

Seuralla on vähintään yksi (1) tai enintään kaksi (2) tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja yksi (1) tai enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15 §

Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenteri­vuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16 §

Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdo­tus sääntöjen muuttamisesta hyväksy­tään, jos sitä kannattaa vähin­tään kolme nel­jäsosaa (3/4) ää­nestyk­ses­sä anne­tuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitukselle.

17 §

Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa. Seuran purkaminen edellyttää, että kummassakin kokouksessa purkamista kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu, lakkautetaan tai toiminta päätetään yhdistää toiseen seuraan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan seuran toimintaa jatkavalle seuralle, mikäli se on Suomen Työväen Urheiluliito TUL ry:n jäsenseura. Muussa tapauksessa varat luovutetaan joko sille Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n piirijärjestölle, jonka toiminta-alueella seuran kotipaikka on tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.

18 §

Eroaminen liitosta ja piirijärjes­töstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa. Eroaminen edellyttää, että kummassakin kokouksessa eroamista kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

19 §

Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä sään­nöissä ei ole mää­räyksiä, nou­date­taan yh­distyksiä koskevaan lain­säädäntöön si­sälty­viä sään­nök­siä.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.